1. Co to jest 1 GJ?

2. Co to jest zamówiona moc cieplna?

3. Co to jest węzeł cieplny?

4. Co to jest przyłącze cieplne?

5. Jak ciepło trafia do mieszkania? Kiedy i na jakich warunkach PEC włącza ogrzewanie?

6. Czy PEC może narzucić odbiorcy wielkość mocy zamówionej?

7. Dlaczego każdy odbiorca musi zamawiać odpowiednią moc cieplną? Jakie są konsekwencje zbyt małej mocy zamówionej?

8. Czy możliwa jest zmiana zamówionej mocy cieplnej?

 

1. Co to jest 1 GJ?

1 GJ to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh ( 0,2778 MWh). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 GJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin. [do góry]

 

2. Co to jest zamówiona moc cieplna?

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej tj. dla Tychów -20 oC, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  1. pokrycia strat w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, tj. +20 oC
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, tj. +55 oC
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Warto zwrócić uwagę, że moc zamawia się na warunki obliczeniowe i łagodna lub sroga zima nie ma wpływu na wielkość zamówionej mocy. W zależności od temperatury na zewnątrz PEC dostarcza nośnik ciepła o parametrach zgodnych z tabelą regulacyjną, tj. zwiększa/zmniejsza temperaturę nośnika. [do góry]

 

3. Co to jest węzeł cieplny?

Węzeł cieplny to zespół urządzeń lub instalacji łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana rodzaju i parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego oraz regulacja ilości ciepła dostarczanego do odbiorcy. Z tego względu w węźle cieplnym zlokalizowane są urządzenia służące do odcięcia dopływu czynnika, jego oczyszczania, zmiany parametrów, kontroli bezpieczeństwa, pomiaru i regulacji poszczególnych parametrów. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda dostarczana rurociągami ze źródła ciepła (Elektrociepłowni Tychy) do budynku. Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden budynek nazywany jest grupowym węzłem cieplnym. [do góry]

 

4. Co to jest przyłącze cieplne?

Przyłącze cieplne to odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Jeżeli właścicielem przyłącza cieplnego jest PEC Tychy, wtedy wszystkie sprawy związane z jego bieżącą eksploatacją są po jego stronie. [do góry

 

5. Jak ciepło trafia do mieszkania? Kiedy i na jakich warunkach PEC włącza ogrzewanie?

Wszystkie węzły cieplne należące do PEC Sp. z o.o. są wyposażone w urządzenia, które automatycznie uruchamiają wymienniki c.o. i ogrzewanie w budynku, jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa od 16°C (lub zgodnie z życzeniem klienta). Na wniosek właścicieli budynków lub ich administratorów (najczęściej na początku maja) zamykane są zawory doprowadzające gorącą wodę do wymienników centralnego ogrzewania. Automatyczne włączenie ogrzewania nie jest wtedy możliwe, dlatego też budynek nie jest ogrzewany i nie jest pobierane ciepło latem, nawet na krótko, w okresach ochłodzenia. Dopływ wody do wymienników c.o. wznawiamy ponownie, na wniosek zarządcy budynku. To wyłączenie od jego decyzji zależy, kiedy grzejniki w mieszkaniach będą ponownie ciepłe. [do góry]

 

6. Czy PEC może narzucić odbiorcy wielkość mocy zamówionej?

Wielkość zamówionej mocy cieplnej jest jednym z elementów umowy sprzedaży ciepła. Przedsiębiorstwo ciepłownicze nie może narzucić odbiorcy wielkości mocy zamówionej. To sam odbiorca ustala zamówioną moc cieplną. [do góry]

 

7. Dlaczego każdy odbiorca musi zamawiać odpowiednią moc cieplną? Jakie są konsekwencje zbyt małej mocy zamówionej?

Konieczność zamawiania mocy cieplnej przez każdego odbiorcę wynika z przepisów ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Ważnym elementem jest określenie prawidłowej wielkości mocy zamówionej, gdyż konsekwencją zbyt małej mocy może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej. W przypadku przekroczenia zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę, niezgodnie z warunkami umowy sprzedaży ciepła odbiorca zostanie obciążony podwojonymi opłatami za pobraną moc cieplną i zużycie ciepła. Opłaty oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową. [do góry]

 

8. Czy możliwa jest zmiana zamówionej mocy cieplnej?

Stosownie do § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, wielkość zamówionej mocy cieplnej odbiorca ustala z przedsiębiorstwem energetycznym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej na okres co najmniej 12 miesięcy. Wielkość zamówionej mocy cieplnej może być zmieniona wyłącznie w terminach ustalonych w tych umowach. [do góry]